Historia

Stowarzyszenie  Rehabilitacyjno-Kulturalne "Słoneczny Promyk”  Kiszkowo jest organizacją  pozarządową ze sttusem OPP. Idea powstania Stowarzyszenia narodziła się 19.11.2004 r. Działalność nasza oparta jest o społeczną pracę członków. Siedzibą Stowarzyszenia jest Biblioteka Publiczna Gminy Kiszkowo. Obecnie Stowarzyszenie skupia 198 członków.
Członkowie Stowarzyszenia to głównie osoby niepełnosprawne z terenu gminy Kiszkowo o różnych rodzajach schorzeń i niepełnosprawności.

 

Przemówienie prezeski  Stowarzyszenia Rehabilitacyjno – Kulturalnego „Słoneczny Promyk” Kiszkowo Renaty Domagalskiej

wygłoszone w dniu 14 listopada  2014 roku z okazji Jubileuszu X-lecia działalności 

 

Szanowni Państwo !

Mały jubileusz X – lecia Stowarzyszenia „Słoneczny Promyk” Kiszkowo, zobowiązuje i motywuje mnie do podsumowania naszej działalności oraz podzielenia się z Państwem krótkimi informacjami co udało się nam zrealizować.

Minęło już dziesięć lat naszej działalności. Ktoś może powiedzieć przecież to nie tak dużo. Myślę, że dla organizacji pozarządowej, jakim jest stowarzyszenie to jest spory wysiłek, aby aktywnie istnieć na danym terenie.

         Pamiętam początki naszej organizacji. Miałam to szczęście i zaszczyt być w gronie założycieli stowarzyszenia.  Dzisiaj chciałam podziękować wszystkim obecnym na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, za podjęcie inicjatywy utworzenia stowarzyszenia osób niepełnosprawnych. Warto jednak nadmienić, że historia powstania wiąże się z osobą pana  Eugeniusza Górniaka ówczesnego prezesa  Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego „Promyk” w  Gnieźnie, który  przedstawił  główne cele  i zadania statutowe stowarzyszenia oraz zachęcił obecnych na spotkaniu do utworzenia stowarzyszenia w Kiszkowie  i zainicjował pomysł współpracy między stowarzyszeniami.

      Obecny  na spotkaniu założycielskim przedstawiciel władz samorządowych gminy Kiszkowo pan Tadeusza Bąkowski, wójt gminy zadeklarował również pomoc w prowadzeniu działalności.

 I tak 19 listopada 2004 roku powstało Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk” Gniezno Oddział Kiszkowo z siedzibą w Bibliotece Publicznej Gminy Kiszkowo. Trzydzieści pięć osób obecnych na spotkaniu wyraziło chęć wstąpienia w poczet członków stowarzyszenia. W skład pierwszego zarządu weszli Renata Domagalska jako prezes, (nie żyjąca już) Maria Koźlarek, Barbara Łuczak, Stanisława Majchrowicz, Genowefa Wojnowska oraz Zdzisław Odwrot.

W takim składzie zarząd działał do 2008 roku, kiedy to wybrano pracujący do dzisiaj nowy zarząd - prezesem stowarzyszenia  nadal wybrano moją skromną osobę oraz w skład zarządu weszli Anna Zeidler, Urszula Wolff, Teresa Maćków oraz Zdzisław Odwrot.

Po prowadzonej  kilku letniej działalności w 2011 roku Oddział „Promyka” w Kiszkowie się usamodzielnił, uzyskał własną osobowość prawną i wpis do KRS,  tym samym stowarzyszenie zyskało większą swobodę działania.

Wybrany został również organ kontrolny, komisja rewizyjna w osobach : Izabela Kawecka, Janina Roszak oraz Lidia Kotlińska. 

Kolejnym krokiem w drodze  do samodzielności było  przyjęcie przez członków stowarzyszenia  w 2012 roku  własnego statutu i nazwy:

 Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne „Słoneczny Promyk” Kiszkowo

oraz stowarzyszenie uzyskało statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Obecnie stowarzyszenie skupia 198 osób, głównie z terenu gminy Kiszkowo.

Jak sami Państwo zauważyli, rodzina naszego stowarzyszenia się rozrosła, nie mniej jednak z naszych szeregów odeszło na zawsze kilka osób.

Chciałabym abyśmy wszyscy  powstali  i wspólnie uczcili minutą ciszy tych członków, których już nie ma w naszym gronie.

Dziękuję.

Stowarzyszenie zgodnie z założeniami statutowymi prowadzi działalność na wielu płaszczyznach.

 Jest to:

- działalność na rzecz wszechstronnej pomocy zdrowotnej, w zakresie rehabilitacji, ochrony i promocji zdrowia poprzez:  organizację turnusów rehabilitacyjnych, przez  działający od 2005 roku dobrze wyposażony gabinet rehabilitacyjny, w którym z zabiegów mogą korzystać zarówno członkowie stowarzyszenia jak również pozostali mieszkańcy gminy Kiszkowo, przez prowadzone  dwa razy w tygodniu ćwiczenia ruchowe,  zakup i udostępnianie sprzętu do ćwiczeń ruchowych zarówno znajdującego się w pomieszczeniach hali widowiskowo-sportowej w Kiszkowie, jak również z urządzeń do ćwiczeń na powietrzu, które znajdują się na placu przy hali oraz także przez organizowane różnego rodzaju  prelekcje na temat zdrowia;

- kolejna płaszczyzna działalności  stowarzyszenia to działalność w zakresie sportu i rekreacji oraz aktywnych form wypoczynku przez organizowanie i uczestniczenie w różnego rodzaju olimpiadach integracyjno-sportowych, turniejach sportowych, w organizowanych wycieczkach krajoznawczo-turystycznych do miejscowości nadmorskich takich jak Ustronie Morskie, Kołobrzeg, Dąbki, Koszalin czy też wycieczki po Polsce : do  Warszawy, Lichenia, Gniezna, Inowrocławia, Ciechocinka, Dziekanowic, Zakrzewa;

poprzez  uczestnictwo  w rajdach pieszych i rowerowych jako form zdrowego i aktywnego trybu życia;

- stowarzyszenie prowadzi również  działalność edukacyjną  i kulturalną  polegającą na prowadzeniu  kursów i szkoleń np. z zakresu nauki języka angielskiego, obsługi komputera i Internetu, prowadzenie warsztatów rękodzieła artystycznego:  de cuopage,  kuling,  przez organizowanie  spotkań autorskich i wieczorów poezji oraz organizowanie i uczestniczenie

w szeroko rozumianych spotkaniach okolicznościowo-integracyjnych takich jak:  Dzień Kobiet i Mężczyzn, spotkaniach karnawałowych, wielkanocnych, rocznicowych, opłatkowych;

      - działalność na rzecz rozwoju gminy Kiszkowo i aktywności jej  mieszkańców, to realizowane projekty we współpracy ze Stowarzyszeniem Światowid w Łubowie.

Prowadzona działalność stowarzyszenia oparta jest na środkach pochodzących z darowizn, dofinansowań, składek członkowskich oraz z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

Praca zarządu na rzecz stowarzyszenia prowadzona jest społecznie i  oparta jest wyłącznie

na wolontariacie. 

Realizacja projektów na rzecz naszego stowarzyszenia nie byłaby możliwa bez współpracy z lokalnymi samorządami : powiatowym w Gnieźnie, gminnym w Kiszkowie, czy też dzięki realizacji projektów, których organizatorem jest Urząd Marszałkowski w Poznaniu,  Polsko –Amerykańska Fundacja Wolności, Lokalna Grupa Działania Światowid w Łubowie oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja w Warszawie, a także dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami „Promyk” w Dębnicy, Gnieźnie, Trzemesznie i Witkowie, ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan w Gnieźnie z Goślińskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Murowanej Goślinie, Stowarzyszeniem Amazonek w Gnieźnie.

Wszystkim tym instytucjom, organizacjom serdecznie dziękuję za współpracę.

Dziękuję sponsorom, którzy finansowo wsparli jubileusz X –lecia Stowarzyszenia.

Dziękuję mediom lokalnym za współpracę, za promowanie naszych działań w prasie lokalnej szczególnie pani Kamili Kasprzak,  redaktor  Przemian na Szlaku Piastowskim.

Pragnę podziękować  wszystkim ofiarodawcom 1 % podatku dochodowego, którzy uznali,  że nasza działalność zasługuje na wsparcie.

Realizacja zadań  stowarzyszenia nie byłaby również możliwa gdyby nie zaangażowanie wielu osób.

Pragnę podziękować wszystkim członkom organów statutowych : członkom zarządu, komisji rewizyjnej, członkom honorowym, za osobiste zaangażowanie, za wsparcie przy podejmowaniu trudnych decyzji w działalności stowarzyszenia, a także wolontariuszom m.in. Aleksandrze Szews-Tadych, Angelice Frąckowiak, Paulinie Maćków, Zofii Maciejewskiej, Janowi Herkowiak oraz pozostałym wolontariuszom  nie wymienionym z imienia i nazwiska.

Drodzy Państwo !

Cieszę się bardzo, że mogę się z Państwem spotykać, pracować już od dziesięciu lat na rzecz Stowarzyszenia  dla dobra osób niepełnosprawnych.

Jestem przekonana, że praca na rzecz osób niepełnosprawnych ma pewien sens, nie liczą się wyniki wymierne, ale te niewymierne, chociażby w postaci uśmiechu na Państaw twarzy podczas różnego rodzaju spotkaniach.

 Dziękuję Państwu za uwagę.