Cele

Zgodnie z założeniami statutowymi, zadaniem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy zdrowotnej osobom niepełnosprawnym, głównie w zakresie rehabilitacji, ochrony i promocji zdrowia, organizowaniu i upowszechnianiu działalności sportowej, rekreacyjnej i aktywnych form wypoczynku oraz zwiększeniu aktywności życiowej i fizycznej członków.
Realizacja naszych celów statutowych znalazła odzwierciedlenie we wdrażanych przez Stowarzyszenie w latach 2007-2013 różnorodnych działaniach o charakterze projektowym. Zrealizowaliśmy w tym czasie kilka projektów, a kolejne trwają lub znajdują się w fazie opracowania.