Deklaracji Dostępności


 

 

Deklaracja dostępności Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Kulturalnego " "Słoneczny Promyk" Kiszkowo


Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne "Słoneczny Promyk" Kiszkowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Kulturalnego " "Słoneczny Promyk" Kiszkowo.Status pod względem zgodności z ustawą


   

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.Treści niedostępne


   


   

Wyłączenia


       

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
   

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Każdy ma prawo:Żądanie musi zawierać:Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna


Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Kulturalne "Słoneczny Promyk" Kiszkowo mieści się w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Kiszkowie. Do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się winda ułatwiająca poruszanie się osobom starszym i niepełnosprawnym, natomiast na piętrze znajduje się pomieszczenie Stowarzyszenia wraz z całym węzłem sanitarnym przystosowanym dla osób poruszających się na wózkach. Budynek posiada miejsca parkingowe oraz miejsce oznakowane dla osób z niepełnosprawnością. Do pomieszczenia Stowarzyszenia można wejść z psem asystującym.


W Stowarzyszeniu nie ma możliwości skorzystania z informacji głosowych, oznaczenia Braillea, oznaczeń kontrastu oraz rozmiaru tekstu dla osób słabo widzących i niewidomych. Na miejscu nie można skorzystać z tłumacza języka migowego czy tłumacza online.


Na terenie Hali dostępne jest Wi-Fi.